Thai Nuclear Club นิวเคลียร์เปลี่ยนโลก

ภารกิจหลัก

การวิจัย พัฒนา ให้บริการ และเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ภาพรวมขององค์กร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผลผลิตของงานวิจัย

ผลผลิตการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ บริการทางเทคโนโลยี นิวเคลียร์

TINT Activities @ Knowledge

กิจกรรมที่น่าสนใจ ข่าวสารและข้อมูลความรู้ต่าง ๆ

Multimedia

สื่อเผยแพร่ ภาพและเสียง, หนังสือส่งเสริมความรู้, รายงานประจำปี และ Tint Magazine